TRANSCONCA  |  25 DE FEBRER DE 2024   |  MUNICIPIS CONCA D’ÒDENA

Normativa de la Transconca

Dades tècniques

La Transconca està oberta a tothom, amb un caire popular i familiar, no és competitiva, per poder gaudir d’una bona estona, de l’entorn de la Conca d’Òdena i donar visibilitat a les malalties minoritàries. Per participar s’haurà d’estar correctament inscrit, tant en temps com en forma.

Els recorreguts estan degudament senyalitzats amb cintes situades en els arbres, i/o cartells indicatius.

L’organització no es fa responsable dels danys de qualsevol mena ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada.

L’organització no es fa responsable dels danys o altres perjudicis als inscrits que es puguin derivar per la participació a la cursa.

Participants

Les persones participants han de ser respectuoses i cíviques amb el medi ambient. Recolliu i emporteu-vos les deixalles i respecteu l’entorn per on passeu.

Les persones participants menors de 16 anys hauran d’anar acompanyades d’una persona adulta que se’n responsabilitzi.

Si els participants porten gossos, han de dur-los obligatòriament lligats i amb morrió.

Els participants es regiran per uns valors per tal que sigui una marxa exemplar:

RESPECTE per a les persones, els altres corredors, membres de l’organització, públic i gent de la població.

ECO-RESPONSABILITAT, la marxa passarà per un entorn natural. Per tal de tenir el mínim impacte amb el medi, es seguirà estrictament el recorregut marcat per l’organització. Es recolliran les escombraries per tal de deixar el recorregut net i es respectarà la flora i fauna de la zona.

En cas d’abandonar la cursa abans de finalitzar el recorregut, serà obligatori comunicar-ho a l’organització via telèfon o whatsapp al 609312254.

En tots els casos serà obligatori córrer amb dorsal i braçalet lliurats amb la inscripció.

L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.

Inscripcions

Tenen un preu únic de 4 euros; també es pot ampliar el donatiu a l’entitat, a través del Bizum de l’Associació de les Mucopolisacaridosis MPS – Lisosomals www.mpsesp.org

La inscripció no quedarà formalitzada fins que no s’hagi realitzat el pagament.

En el supòsit que no es participi a la cursa per motius personals, en cap cas es retornaran els diners de les aportacions.

Inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament.

Tractament de dades i de la imatge

Els participants autoritzen a la difusió de la seva imatge mitjançant les fotografies i vídeo que es puguin realitzar en el transcurs de la Transconca.

Les dades dels participants seran incloses en un fitxer automatitzat de l’organització per la gestió de l’activitat, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la normativa vigent, tal com disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal.

Es por exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit a l’organització.

L’organització de la Transconca es reserva el dret de fer enregistrament sonor o d’imatges durant el desenvolupament de l’activitat amb la finalitat de difondre-les i arxivar-les, i sempre d’acord amb la legislació vigent en matèria de dret d’imatge i de protecció de la intimitat de les persones. No obstant això, no es fan responsables de l’enregistrament sonor o d’imatges de terceres persones en activitats obertes al públic o en general. Si no esteu d’acord amb aquesta opció cal comunicar-ho prèviament per escrit a l’organització.

Les dades personals que ens faciliteu seran incorporades als fitxers dels organitzadors de la marxa només amb la finalitat de gestionar la prova i enviar-vos informació vinculada. Així mateix ens autoritzeu perquè el vostre nom, cognom, data de naixement i gènere es publiquin a les llistes d’inscrits. Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE número 298, del 14 de desembre de 1999).

Anul·lació de la cursa

Les condicions meteorològiques desfavorables (boira, pluja, etc.) no suposaran la suspensió de la prova. En casos de condicions extremes, l’organització prendrà la decisió que cregui més convenient contrastant la informació amb els serveis d’emergència oficials, sempre tenint en compte la seguretat dels voluntaris, col·laboradors i corredors. 

En cas d’haver de suspendre la cursa, no es retornarà l’import de la inscripció. La primera opció serà buscar una nova data.

Acceptació del reglament

Amb la meva inscripció declaro que compleixo amb els requisits mínims (físics, tècnics i materials) per a poder realitzar la Transconca i que conec el seu reglament, el qual accepto en la seva totalitat. Tanmateix allibero a l’organització de qualsevol perjudici que, per motius de salut, puguin derivar-se de la meva participació en aquesta activitat, assumint personalment el risc inherent per a la salut que suposa l’esforç físic requerit per participar en aquesta prova.

L’organització pot modificar el present reglament en qualsevol moment. Un cop feta la inscripció, s’acceptarà l’actual reglament o qualsevol modificació posterior. Sempre que es faci una modificació es notificarà

Qualsevol incidència, proposta o reclamació no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització.